ข้อตกลงการใช้งาน

การที่ท่านเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") นั้น ท่านตกลงและยินยอมที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้แอปพลิเคชัน ("ข้อกำหนด") ดังต่อไปนี้

"แอปพลิเคชัน" หมายถึง แอปพลิเคชัน เว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือคู่ค้าของบริษัท (โดยต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "แอปพลิเคชัน")

"เนื้อหาบนแอปพลิเคชัน" หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร สถิติ เนื้อหาสาระ ความเห็น และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่มี หรือปรากฎอยู่บนแอปพลิเคชัน

ท่านยอมรับว่าการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายทั้งนี้หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ท่าน ยุติการใช้แอปพลิเคชันนี้ต่อไป

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนส่วนใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเนื้อหาใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยดุลพินิจ ของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

คำรับรอง

 • ท่านรับรองว่าสิทธิในการใช้บริการแอปพลิเคชันเป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่าน โดยท่านจะโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นมิได้
 • ท่านรับรองว่า ท่านจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนท่าน
 • ท่านยอมรับ ยอมผูกพัน และขอรับผิดชอบคำสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน นี้ โดยบริษัทจะถือว่าคำสั่งดังกล่าวของท่านถูกต้อง ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิกำหนดช่วงเวลาในการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท
 • ท่านได้ทราบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของการใช้บริการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต และท่านจะไม่ยินยอมให้ผู้อื่นบันทึกคำสั่งซื้อขายแทนท่านโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • ท่านรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์ของท่าน และ/หรือของตลาดหลักหลักทรัพย์ และ/หรือของ แอปพลิเคชันของบริษัท และ/หรือ แอปพลิเคชั่นอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่อยู่เพียง แอปพลิเคชัน Global Trade ของ Exante หรือ Fund Connext หรือ แอปพลิเคชั่นการ Trade อื่น ๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาให้มีขึ้นต่อไปในอนาคต ที่ใช้ในการส่งหรือรับคำสั่งเกิดขัดข้อง หรือระบบไฟฟ้าหรือระบบติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่ทำให้การส่งและรับคำสั่งซื้อขายและคำสั่งอื่นๆ ขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติได้หรือมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและท่านตกลงจะไม่ยกเหตุขัดข้องเสียหายดังกล่าวเป็นข้อร้องเรียนให้บริษัทรับผิดชอบแต่อย่างใดด้วย

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาบนแอปพลิเคชัน เป็นสิ่งที่บริษัทจัดหาให้บนหลักการ "ตามสภาพ" หรือ "มีอยู่เช่นนั้น" โดยบริษัทไม่ได้รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ หรือสาระของเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใด ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้เนื้อหาบนแอปพลิเคชันมาจากแหล่งที่บริษัทเห็นว่าเชื่อถือได้ก็ตาม บริษัทก็ไม่สามารถ และไม่รับประกัน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาดังกล่าวได้

นอกเหนือจากนี้ ท่านรับทราบว่า บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และ/หรือผู้ค้า ของบริษัท ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สาม จะไม่รับผิดหรือมีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงความเสียหายที่เป็นผลและความเสียหายต่อเนื่อง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือการต้องหยุดดำเนินการของธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้หรือการที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาบนแอปพลิเคชันได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ และไม่ว่าจะอยู่ในความควบคุมของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

กรรมสิทธิ์ในแอพพลิเคชั่นและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลรักษาแอปพลิเคชันนี้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในฐานข้อมูลใดๆ) ในแอปพลิเคชันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ท่านรับทราบว่าท่านไม่สามารถที่จะนำเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปทำซ้ำ แจกจ่าย หรือตีพิมพ์ได้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน นอกจากนี้การดาวน์โหลด (download) หรือคัดลอกเนื้อหาบนแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือเนื้อหาสาระใดๆ จากแอปพลิเคชันนี้ให้แก่บุคคลอื่นใด ท่านรับทราบว่า เนื้อหา ข้อความ เอกสาร รูปภาพ หรือสิ่งใดๆ ซึ่งส่งผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ จะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทอาจจะใช้ประโยชน์จากเนื้อหา ข้อความ เอกสาร รูปภาพ หรือสิ่งใดๆ ดังกล่าว ตามแต่ที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรและอยู่ภายใต้กฎหมาย

การไม่เป็นการเสนอขาย

แอปพลิเคชันนี้และเนื้อหาบนแอปพลิเคชันนี้มิได้เป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัท ให้ท่านทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากจากการตัดสินใจลงทุน ท่านรับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันนี้เป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

ท่านรับทราบว่าไม่มีส่วนใดของเนื้อหาในแอปพลิเคชันนี้ที่เป็นการก่อให้เกิดการเชื้อเชิญ ชักจูงหรือเสนอโดยบริษัทให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ หรือเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุน

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

ถ้าหากท่านออกจากแอปพลิเคชันนี้โดยผ่านการเชื่อมต่อ (link) ใดๆ ซึ่งมีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ และไปเข้าดูเนื้อหาหรือใช้โปรแกรมอื่นๆ ซึ่งไม่ได้จัดทำ หรือจัดหามาโดยบริษัท ท่านตกลงที่จะรับความเสี่ยงด้วยตนเอง และรับทราบว่าเนื้อหาหรือโปรแกรมที่ท่านเชื่อมต่อออกไปอาจจะไม่ได้รับการ ตรวจสอบความถูกต้อง หรือตรวจทาน อย่างใดๆ จากบริษัท ดังนั้นบริษัทไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายใดๆ หรือความสูญหาย (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นจริง ตามที่กล่าวอ้าง เป็นผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นการลงโทษ) ซึ่งเกิดขึ้นจากความล่าช้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความผิดพลาดทางเทคนิค หรือการให้บริการข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ บนแอปพลิเคชัน

การชดใช้ความเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสียค่าใช้จ่าย และ/หรือ ความเสียหายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่บริษัทได้ประสบหรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้แอปพลิเคชันของท่าน หรือการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดนี้

ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้บริษัท กรรมการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานคนใด ๆ ของบริษัท และ/หรือผู้ค้า ของบริษัท ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้แอปพลิเคชันของท่าน หรือการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดนี้

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้ บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าบริษัทสามารถจัดเก็บ ใช้ โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทรวบรวมได้ จากแอปพลิเคชัน ได้ เพื่อการดำเนินธุรกิจและการตลาดภายในบริษัท และตามวัตถุประสงค์อื่นๆตามที่ระบุอยู่ในมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของบริษัท

การให้ความยินยอมในการเรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงในเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
 • ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน และ/หรือเพื่อการอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการแก่ท่าน

กฎหมายบังคับใช้

ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับบริษัทอันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ของท่าน นี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่าน กับบริษัทแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การสละสิทธิในการเรียกร้อง

ท่านรับทราบและยอมรับข้อความดังต่อไปนี้ และท่านสละสิทธิในการเรียกร้องใดๆต่อบริษัท

 • บริษัท ไม่รับประกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการใช้บริการ หรือข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชัน รวมทั้งไม่ได้รับประกันในเรื่องความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ในการที่ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชัน
 • หุ้น ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ กองทุนรวมและหลักทรัพย์ใดๆที่มีการกล่าวถึง ได้รับการอนุมัติให้มีการเสนอขายตามกฎหมายและมีข้อมูลที่เป็นสาธารณะ ดังนั้นท่านต้องพิจารณาใคร่ครวญถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้กำหนดอยู่ภายในประเทศของท่าน การใช้ข้อมูลในที่นี้ แสดงว่าท่านได้เข้าใจและรับรองว่า กฎหมายและกฎระเบียบในประเทศของท่านได้อนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้
 • บริษัทและผู้ให้ข้อมูล และตัวแทน ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเลยของ บริษัท พนักงานของ บริษัท ผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน ตัวแทนขายอิสระ ผู้ขายอุปกรณ์ หรือบุคคลอื่นๆที่เกิดจากการใช้บริการข้อมูลหลักทรัพย์ การใช้หรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้
 • บริษัทไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยน หุ้น ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง การขาดทุนและกำไรต่างๆ ของท่าน
 • บริษัทไม่มีความรับผิดในกรณีที่การสั่งซื้อหรือสั่งขายสับเปลี่ยน หุ้น ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผ่านแอปพลิเคชันอาจไม่มีการทำรายการซื้อขายในกรณีที่มีข้อขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้น
 • ข่าวสารและข้อมูลที่มีอยู่ในข้อมูลหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามท่านรับทราบว่าบริษัทไม่ได้รับประกันความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวแต่อย่างใด
 • บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงเรื่องต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
 • การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ อาจเป็นเหตุให้มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งท่านจะต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวของท่านเอง
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนในเริ่มแรกได้
 • การลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน หรือข้อตกลง/พันธะ หรือเป็นการค้ำประกันหรือรับประกันโดยบริษัท หรือบริษัทร่วมใด ๆ ของบริษัท หรือโดยสถาบันการเงินหรือหน่วยงานของรัฐ
 • ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ออกตราสารหนี้ หรือผลการดำเนินงานของกองทุนในอดีตมิได้เป็นเครื่องแสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • ในการส่งคำสั่งซื้อ ขาย และ สับเปลี่ยน ท่านต้องดำเนินการภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หากเกินเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำรายการคำสั่งซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนในวันทำการถัดไป

ข้อตกลงการใช้งาน

การที่ท่านเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") นั้น ท่านตกลงและยินยอมที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้แอปพลิเคชัน ("ข้อกำหนด") ดังต่อไปนี้

"แอปพลิเคชัน" หมายถึง แอปพลิเคชัน เว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือคู่ค้าของบริษัท (โดยต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "แอปพลิเคชัน")

"เนื้อหาบนแอปพลิเคชัน" หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร สถิติ เนื้อหาสาระ ความเห็น และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่มี หรือปรากฎอยู่บนแอปพลิเคชัน

ท่านยอมรับว่าการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายทั้งนี้หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ท่าน ยุติการใช้แอปพลิเคชันนี้ต่อไป

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนส่วนใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเนื้อหาใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยดุลพินิจ ของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

คำรับรอง

 • ท่านรับรองว่าสิทธิในการใช้บริการแอปพลิเคชันเป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่าน โดยท่านจะโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นมิได้
 • ท่านรับรองว่า ท่านจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนท่าน
 • ท่านยอมรับ ยอมผูกพัน และขอรับผิดชอบคำสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน นี้ โดยบริษัทจะถือว่าคำสั่งดังกล่าวของท่านถูกต้อง ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิกำหนดช่วงเวลาในการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท
 • ท่านได้ทราบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของการใช้บริการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต และท่านจะไม่ยินยอมให้ผู้อื่นบันทึกคำสั่งซื้อขายแทนท่านโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • ท่านรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์ของท่าน และ/หรือของตลาดหลักหลักทรัพย์ และ/หรือของ แอปพลิเคชันของบริษัท และ/หรือ แอปพลิเคชั่นอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่อยู่เพียง แอปพลิเคชัน Global Trade ของ Exante หรือ Fund Connext หรือ แอปพลิเคชั่นการ Trade อื่น ๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาให้มีขึ้นต่อไปในอนาคต ที่ใช้ในการส่งหรือรับคำสั่งเกิดขัดข้อง หรือระบบไฟฟ้าหรือระบบติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่ทำให้การส่งและรับคำสั่งซื้อขายและคำสั่งอื่นๆ ขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติได้หรือมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและท่านตกลงจะไม่ยกเหตุขัดข้องเสียหายดังกล่าวเป็นข้อร้องเรียนให้บริษัทรับผิดชอบแต่อย่างใดด้วย

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาบนแอปพลิเคชัน เป็นสิ่งที่บริษัทจัดหาให้บนหลักการ "ตามสภาพ" หรือ "มีอยู่เช่นนั้น" โดยบริษัทไม่ได้รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ หรือสาระของเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใด ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้เนื้อหาบนแอปพลิเคชันมาจากแหล่งที่บริษัทเห็นว่าเชื่อถือได้ก็ตาม บริษัทก็ไม่สามารถ และไม่รับประกัน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาดังกล่าวได้

นอกเหนือจากนี้ ท่านรับทราบว่า บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และ/หรือผู้ค้า ของบริษัท ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สาม จะไม่รับผิดหรือมีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงความเสียหายที่เป็นผลและความเสียหายต่อเนื่อง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือการต้องหยุดดำเนินการของธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้หรือการที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาบนแอปพลิเคชันได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ และไม่ว่าจะอยู่ในความควบคุมของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

กรรมสิทธิ์ในแอพพลิเคชั่นและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลรักษาแอปพลิเคชันนี้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในฐานข้อมูลใดๆ) ในแอปพลิเคชันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ท่านรับทราบว่าท่านไม่สามารถที่จะนำเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปทำซ้ำ แจกจ่าย หรือตีพิมพ์ได้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน นอกจากนี้การดาวน์โหลด (download) หรือคัดลอกเนื้อหาบนแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือเนื้อหาสาระใดๆ จากแอปพลิเคชันนี้ให้แก่บุคคลอื่นใด ท่านรับทราบว่า เนื้อหา ข้อความ เอกสาร รูปภาพ หรือสิ่งใดๆ ซึ่งส่งผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ จะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทอาจจะใช้ประโยชน์จากเนื้อหา ข้อความ เอกสาร รูปภาพ หรือสิ่งใดๆ ดังกล่าว ตามแต่ที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรและอยู่ภายใต้กฎหมาย

การไม่เป็นการเสนอขาย

แอปพลิเคชันนี้และเนื้อหาบนแอปพลิเคชันนี้มิได้เป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัท ให้ท่านทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากจากการตัดสินใจลงทุน ท่านรับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันนี้เป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

ท่านรับทราบว่าไม่มีส่วนใดของเนื้อหาในแอปพลิเคชันนี้ที่เป็นการก่อให้เกิดการเชื้อเชิญ ชักจูงหรือเสนอโดยบริษัทให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ หรือเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุน

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

ถ้าหากท่านออกจากแอปพลิเคชันนี้โดยผ่านการเชื่อมต่อ (link) ใดๆ ซึ่งมีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ และไปเข้าดูเนื้อหาหรือใช้โปรแกรมอื่นๆ ซึ่งไม่ได้จัดทำ หรือจัดหามาโดยบริษัท ท่านตกลงที่จะรับความเสี่ยงด้วยตนเอง และรับทราบว่าเนื้อหาหรือโปรแกรมที่ท่านเชื่อมต่อออกไปอาจจะไม่ได้รับการ ตรวจสอบความถูกต้อง หรือตรวจทาน อย่างใดๆ จากบริษัท ดังนั้นบริษัทไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายใดๆ หรือความสูญหาย (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นจริง ตามที่กล่าวอ้าง เป็นผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นการลงโทษ) ซึ่งเกิดขึ้นจากความล่าช้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความผิดพลาดทางเทคนิค หรือการให้บริการข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ บนแอปพลิเคชัน

การชดใช้ความเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสียค่าใช้จ่าย และ/หรือ ความเสียหายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่บริษัทได้ประสบหรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้แอปพลิเคชันของท่าน หรือการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดนี้

ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้บริษัท กรรมการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานคนใด ๆ ของบริษัท และ/หรือผู้ค้า ของบริษัท ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้แอปพลิเคชันของท่าน หรือการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดนี้

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้ บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าบริษัทสามารถจัดเก็บ ใช้ โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทรวบรวมได้ จากแอปพลิเคชัน ได้ เพื่อการดำเนินธุรกิจและการตลาดภายในบริษัท และตามวัตถุประสงค์อื่นๆตามที่ระบุอยู่ในมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของบริษัท

การให้ความยินยอมในการเรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงในเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
 • ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน และ/หรือเพื่อการอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการแก่ท่าน

กฎหมายบังคับใช้

ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับบริษัทอันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ของท่าน นี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่าน กับบริษัทแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การสละสิทธิในการเรียกร้อง

ท่านรับทราบและยอมรับข้อความดังต่อไปนี้ และท่านสละสิทธิในการเรียกร้องใดๆต่อบริษัท

 • บริษัท ไม่รับประกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการใช้บริการ หรือข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชัน รวมทั้งไม่ได้รับประกันในเรื่องความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ในการที่ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชัน
 • หุ้น ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ กองทุนรวมและหลักทรัพย์ใดๆที่มีการกล่าวถึง ได้รับการอนุมัติให้มีการเสนอขายตามกฎหมายและมีข้อมูลที่เป็นสาธารณะ ดังนั้นท่านต้องพิจารณาใคร่ครวญถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้กำหนดอยู่ภายในประเทศของท่าน การใช้ข้อมูลในที่นี้ แสดงว่าท่านได้เข้าใจและรับรองว่า กฎหมายและกฎระเบียบในประเทศของท่านได้อนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้
 • บริษัทและผู้ให้ข้อมูล และตัวแทน ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเลยของ บริษัท พนักงานของ บริษัท ผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน ตัวแทนขายอิสระ ผู้ขายอุปกรณ์ หรือบุคคลอื่นๆที่เกิดจากการใช้บริการข้อมูลหลักทรัพย์ การใช้หรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้
 • บริษัทไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยน หุ้น ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง การขาดทุนและกำไรต่างๆ ของท่าน
 • บริษัทไม่มีความรับผิดในกรณีที่การสั่งซื้อหรือสั่งขายสับเปลี่ยน หุ้น ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผ่านแอปพลิเคชันอาจไม่มีการทำรายการซื้อขายในกรณีที่มีข้อขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้น
 • ข่าวสารและข้อมูลที่มีอยู่ในข้อมูลหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามท่านรับทราบว่าบริษัทไม่ได้รับประกันความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวแต่อย่างใด
 • บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงเรื่องต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
 • การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ อาจเป็นเหตุให้มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งท่านจะต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวของท่านเอง
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนในเริ่มแรกได้
 • การลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน หรือข้อตกลง/พันธะ หรือเป็นการค้ำประกันหรือรับประกันโดยบริษัท หรือบริษัทร่วมใด ๆ ของบริษัท หรือโดยสถาบันการเงินหรือหน่วยงานของรัฐ
 • ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ออกตราสารหนี้ หรือผลการดำเนินงานของกองทุนในอดีตมิได้เป็นเครื่องแสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • ในการส่งคำสั่งซื้อ ขาย และ สับเปลี่ยน ท่านต้องดำเนินการภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หากเกินเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำรายการคำสั่งซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนในวันทำการถัดไป