นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท บริษัทจึงได้ออกนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลด้านลูกค้าฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อเป็นนโยบายลําดับรองในการกําหนดกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของลูกค้าของบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้)

(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริษัท ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต
(2) พนักงาน ผู้สมัครงานกับบริษัท บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอํานาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และ บุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของบริษัท ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้า ปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต

ตามนโยบายฉบับนี้ บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า "ท่าน" ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลจะรวมเรียกว่า "ลูกค้า"

นโยบายฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับธุรกิจ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลเคชั่นอื่น ๆ (locations) และวิธีการใด ๆ ที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

  "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งระบุถึงตัวท่านหรือทําให้สามารถระบุตัวท่านได้ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ไม่ว่าจะเพื่อที่บริษัทจะให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง (เช่น ผ่านทางฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แนะนําการลงทุน หน่วยงานบริการลูกค้าของบริษัท การเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท การสมัครงาน หรือจากการที่ท่านได้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทโดยตรง) หรือจากแหล่งอื่น ๆ โดยอ้อม (เช่น สื่อสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ) หรือผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง และ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ประเภทของข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัทและบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการจากบริษัท

  "ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลชีวภาพ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้

  ลูกค้าบุคคลธรรมดา

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

  (ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ตําแหน่งงาน เงินเดือน ที่ทํางาน วุฒิการศึกษา วัน เกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจําตัวอื่น ๆ

  (ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และรหัสประจําตัวสําหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

  (ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชําระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์

  (ง) ข้อมูลการทําธุรกรรม เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ อาทิ หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์ดิจิทัล ราคาและปริมาณ หมายเลขคําสั่งซื้อ/ขาย หมายเลขนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงื่อนไข (ถ้ามี) ประวัติการซื้อขายและยอดคงเหลือ ประวัติการชําระเงินและการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของท่าน งบการเงิน หนี้สิน ภาษี รายได้ กําไรและเงินลงทุน แหล่งที่มาของความมั่งคั่งและเงินทุน การเป็นตัวแทน ข้อมูลการซื้อขาย ประวัติการผิดนัด มูลค่าของหลักประกัน (margin balance) และข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan)

  (จ) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพี หรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัท คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

  (ฉ) รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจําตัว (PIN ID code) สําหรับการซื้อขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรู้และประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk tolerance) และ

  (ช) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

  ลูกค้านิติบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลหรือบุคคลที่กระทําแทนท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

  (ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคลของกรรมการบริษัทหรือผู้มีอํานาจของลูกค้า เช่น ชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ อายุ เพศ รูปถ่าย ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล วุฒิการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น สถานะ หน้าที่ อาชีพ ตําแหน่งงาน) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง) อัตราส่วนการถือหุ้น ลายมือชื่อ และข้อมูลประจําตัวอื่น ๆ ของท่าน

  (ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

  (ค) ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัท เช่น การเปิดบัญชี การบริหารจัดการ การดําเนินงาน การชําระเงิน การชําระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสือติดต่อกับบริษัทและ

  (ง) ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับบริษัท เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสํารวจ หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ท่านเข้าร่วม กิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษัท

  ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของกรรมการของลูกค้าซึ่งบริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ได้แก่

  (ก) ข้อมูลชีวภาพ (ได้แก่ ระบบจดจําใบหน้า ลายนิ้วมือ)

  (ข) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล

  (ค) ประวัติอาชญากรรม

  (ง) เชื้อชาติและศาสนา

 2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  2.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทจําเป็นต้องได้รับความยินยอม

  บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมของท่านเพื่อ

  (ก) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก

  (ข) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ระบบจดจําใบหน้า ลายนิ้วมือ เพื่อการเข้าถึงสถานที่ การ สมัครใช้บริการ และการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล

  2. ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล เพื่อการอํานวยความสะดวกในการ ให้บริการแก่ท่าน

  3. ประวัติอาชญากรรม เพื่อการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานที่กํากับดูแล

  4. ศาสนาเพื่อการอํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ท่าน

  5. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจําตัว (เช่น ศาสนา) เพื่อการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล

  (ค) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่อาจจะไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอม

  ในกรณีที่หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใดก็ได้ โดยท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัทเพื่อถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านตามความยินยอมของท่านก่อนที่จะขอถอน

  2.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจดําเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ(1) เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สําหรับการเข้าทําสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน
  (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  (3) เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ
  (5) ประโยชน์สาธารณะ สําหรับการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐ

  บริษัทจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  ลูกค้าบุคคลธรรมดา

  (ก) การติดต่อกับท่านก่อนที่ท่านจะเข้าทําสัญญากับบริษัท

  (ข) การประมวลผลคําขอเปิดบัญชี การดํารงบัญชี และการดําเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การประมวลผลคําขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภัณฑ์ การ ประมวลผลธุรกรรมของท่าน การออกรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชี (account statement) และการดําเนินการและการปิดบัญชีของท่าน

  (ค) การให้บริการแก่ท่าน เช่น วางแผน/ที่ปรึกษาทางการเงิน บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ปรึกษาการลงทุน การให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ การค้าตราสารอนุพันธ์ นายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การให้คําปรึกษาด้านตราสารอนุพันธ์ และการจัดการ กองทุนตราสารอนุพันธ์ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นครั้ง คราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้

  (ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของ บุคคลภายนอก) เป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้

  (จ) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท และการบริหารจัดการบัญชีที่ท่านมีอยู่กับบริษัท

  (ฉ) การป้องกันลูกค้าจากข้อจํากัดบางประการ (เช่น การป้องกันผู้สูงอายุจากการเข้าทําธุรกรรมบางประเภทด้วยตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสียหาย)

  (ช) การดําเนินการตามคําสั่งของท่าน หรือการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน และการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของท่าน

  (ซ) การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทําความรู้จักลูกค้า (know- your-customer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบและคัดกรองอื่น ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจําเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

  (ฌ) การป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกํากับดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

  (ญ) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คําสั่ง คําแนะนํา และการร้องขอจาก หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือ หน่วยงานกํากับดูแล (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ ไทย) จํากัด บริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสรรพากร

  (ฎ) การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการดําเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัทที่อาจจําเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

  (ฏ) การจัดการหรือการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ

  (ฐ) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก

  (ฑ) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่านเกี่ยวกับบริการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นครั้งคราว

  (ฒ) การทําวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  (ณ) การจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมบริษัทของบริษัท

  (ด) การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การติดตาม ทวงถามจํานวนเงินใด ๆ ทั้งหมดที่ติดค้างต่อบริษัท

  (ต) การอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะดําเนินการโดยผู้สอบบัญชี หรือการรับบริการที่ปรึกษากฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายที่แต่งตั้งโดยท่านหรือบริษัท และ

  (ถ) การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของบริษัทภายใต้สัญญาใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ หรือภายใต้สัญญาที่บริษัททําหน้าที่เป็นตัวแทน

  ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านจําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท หรือการเข้าทําสัญญากับท่าน ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการร้องขอ บริษัทอาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน (หรือไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่านต่อไป)

  ลูกค้านิติบุคคล

  (ก) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท อาทิ ด้วยการตอบข้อซักถามระหว่างบริษัทกับท่าน

  (ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น การตรวจสอบตัวตนของท่านและสถานะลูกค้า การตรวจสอบสถานะ หรือการตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอื่น ๆ หรือการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับท่านและลูกค้า (รวมถึงการตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐ และ/หรือที่เป็นทางการซึ่งเปิดเผยเป็นการทั่วไป ตามที่กฎหมายกําหนด) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและลูกค้า การออกคําขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเข้าทําสัญญากับท่านหรือลูกค้า

  (ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น การดํารงและปรับปรุงรายชื่อ/รายนามลูกค้า (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) การจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่าน

  (ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดําเนินการ และการบริหารความสัมพันธ์ (ทางสัญญา) กับลูกค้า อาทิ ด้วยการทําธุรกรรมและดําเนินการตามคําสั่งสําหรับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ การประมวลผลการชําระเงิน การดําเนินกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่งและการส่งมอบ การให้บริการสนับสนุน

  (จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การทําวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสํารวจ และการรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และผลการดําเนินงานของท่านหรือของลูกค้า การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์และบริการ

  (ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและดํารงรหัสและข้อมูลส่วนตัวสําหรับท่าน การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่บริษัทได้อนุญาตให้ท่านเข้าถึงได้ การถอนบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (inactive accounts) การดําเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดําเนินไปได้ และการช่วยให้บริษัทสามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และการดูแลให้ระบบของบริษัทมีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การดําเนินงาน และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  (ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริต

  (ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับสัญญาของบริษัท การกําหนด การใช้ หรือการต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  (ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรมหรือการทุจริต

  (ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร เช่น การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง และแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแลที่มีผลบังคับใช้

  (ฎ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ และการ ตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรือศาล

  (ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจต่อท่าน กิจกรรมต่าง ๆ การเสนอบริการใหม่ การทําการสํารวจ

  (ฐ) การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวางแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน

 3. วิธีการที่บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

  ลูกค้าบุคคลธรรมดา

  3.1 กลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

  เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) บริษัทอาจจําเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรืออนุญาตให้บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮล ดึงส์ จํากัด (มหาชน) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถดูรายชื่อบริษัทและขอบเขตของกิจกรรมภายในกลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ได้ที่ www.cgholdings.co.th

  3.2 ผู้ให้บริการของบริษัท

  บริษัทอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามของบริษัท หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง (ก) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) ตัวแทนการวิจัย (ค) ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ (ง) ตัวแทนการสํารวจ (จ) ตัวแทนด้านการตลาด สื่อโฆษณาและการติดต่อสื่อสาร (ฉ) ผู้ให้บริการชําระเงิน และ (ช) ผู้ให้บริการด้านธุรการและการดําเนินงาน

  ในการให้บริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จําเป็นในการให้บริการโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ และบริษัทจะขอให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด บริษัทจะดําเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่บริษัททํางานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย

  3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

  บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่กระทําการในนามของท่าน หรือเกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่ท่านได้รับจากบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับมอบอํานาจตัวกลาง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์) ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market counterparties) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (global trade repositories) ที่บริษัททําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน และที่ท่านอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  3.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต

  ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจจะจําเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล อนุญาโตตุลาการ หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือ บุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยหรือการโอนนั้นจําเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือ เพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

  3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ

  บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทที่เกี่ยวกับบริการด้านการตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ่งช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ต่าง หรือ จัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย โดยผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวจะต้องปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  3.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้

  บริษัทอาจมอบ โอน หรือแปลงหนี้ สิทธิ หรือภาระผูกพันของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาใด ๆ ที่เข้าทําระหว่างท่านกับบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  3.7 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ

  บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรือบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนของบริษัท ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ในทํานองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจําหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของบริษัท ซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ลูกค้านิติบุคคล

  บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลหรือบุคคลที่กระทําแทนท่านกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น เช่น บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่บริษัทจ้าง (เช่น บริษัท ฟรี วิลล์ โซลูชั่น จํากัด, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จํากัด, บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เป็นต้น) ในบางสถานการณ์ บริษัทแบ่งปันข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล อนุญาโตตุลาการ หน่วยงาน กํากับดูแล หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าการแบ่งปันนั้นจําเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือ เพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

  เมื่อบริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก บริษัทจะดําเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด

 4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ

  บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเครื่องแม่ข่ายที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ (Server located overseas) ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้ดําเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทําให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 5. ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จําเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากมีความจําเป็นตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้

 6. ข้อมูลที่สําคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  6.1 คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

  หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านโดยการใช้คุกกี้ คุกกี้คือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหนึ่งซึ่งนํามาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือเพื่อจดจําการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ

  อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธการติดตามโดยคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานท่านลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจํากัด

  6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยผู้เยาว์

  บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับผู้เยาว์ และบริษัทจะประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้เยาว์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองในกรณีที่จําเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ถ้าท่านเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถซึ่งประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับบริษัท ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านก่อนที่จะติดต่อบริษัทหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ถ้าบริษัททราบว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองในกรณีที่จําเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที หรือ ยังคงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปถ้าหากมีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่อนุญาตให้บริษัทกระทําการดังกล่าวได้

  6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

  หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ อาทิ คู่สมรสและบุตรของท่าน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ผู้แนะนํา บุคคลอ้างอิง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้น ท่านรับรองแก่บริษัทว่าท่านมีอํานาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หากจําเป็น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

 7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  (ก) การเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่าน

  (ข) การโอนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานหรือบริษัทอื่น ๆ ได้

  (ค) การคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้

  (ง) การลบหรือทําลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดําเนินการลบหรือทําลาย หรือดําเนินการให้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

  (จ) การจํากัด: ท่านมีสิทธิจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทไม่จําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป

  (ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านมีสิทธิขอให้มีการดําเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

  (ช) การถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนด หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

  (ซ) การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอํานาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัททําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว บริษัทขอแนะนําให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตาม ข้อกําหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่ www.pi.financial เป็นระยะ ๆ โดยบริษัทจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบหรือขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากบริษัทมีความจําเป็นโดยกฎหมายที่จะต้องทําการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 9. รายละเอียดการติดต่อบริษัท

  หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัย หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่

  (ก) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)

  • 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17,18, 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
  • เบอร์โทรศัพท์ 0-2205-7000

  (ข) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • E-Mail: DPO@pi.financial
  • เบอร์โทรศัพท์ 0-2205-7111

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท บริษัทจึงได้ออกนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลด้านลูกค้าฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อเป็นนโยบายลําดับรองในการกําหนดกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของลูกค้าของบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้)

(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริษัท ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต
(2) พนักงาน ผู้สมัครงานกับบริษัท บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอํานาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และ บุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของบริษัท ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้า ปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต

ตามนโยบายฉบับนี้ บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า "ท่าน" ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลจะรวมเรียกว่า "ลูกค้า"

นโยบายฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับธุรกิจ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลเคชั่นอื่น ๆ (locations) และวิธีการใด ๆ ที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

  "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งระบุถึงตัวท่านหรือทําให้สามารถระบุตัวท่านได้ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ไม่ว่าจะเพื่อที่บริษัทจะให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง (เช่น ผ่านทางฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แนะนําการลงทุน หน่วยงานบริการลูกค้าของบริษัท การเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท การสมัครงาน หรือจากการที่ท่านได้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทโดยตรง) หรือจากแหล่งอื่น ๆ โดยอ้อม (เช่น สื่อสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ) หรือผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง และ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ประเภทของข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัทและบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการจากบริษัท

  "ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลชีวภาพ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้

  ลูกค้าบุคคลธรรมดา

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

  (ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ตําแหน่งงาน เงินเดือน ที่ทํางาน วุฒิการศึกษา วัน เกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจําตัวอื่น ๆ

  (ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และรหัสประจําตัวสําหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

  (ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชําระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์

  (ง) ข้อมูลการทําธุรกรรม เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ อาทิ หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์ดิจิทัล ราคาและปริมาณ หมายเลขคําสั่งซื้อ/ขาย หมายเลขนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงื่อนไข (ถ้ามี) ประวัติการซื้อขายและยอดคงเหลือ ประวัติการชําระเงินและการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของท่าน งบการเงิน หนี้สิน ภาษี รายได้ กําไรและเงินลงทุน แหล่งที่มาของความมั่งคั่งและเงินทุน การเป็นตัวแทน ข้อมูลการซื้อขาย ประวัติการผิดนัด มูลค่าของหลักประกัน (margin balance) และข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan)

  (จ) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพี หรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัท คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

  (ฉ) รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจําตัว (PIN ID code) สําหรับการซื้อขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรู้และประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk tolerance) และ

  (ช) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

  ลูกค้านิติบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลหรือบุคคลที่กระทําแทนท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

  (ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคลของกรรมการบริษัทหรือผู้มีอํานาจของลูกค้า เช่น ชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ อายุ เพศ รูปถ่าย ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล วุฒิการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น สถานะ หน้าที่ อาชีพ ตําแหน่งงาน) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง) อัตราส่วนการถือหุ้น ลายมือชื่อ และข้อมูลประจําตัวอื่น ๆ ของท่าน

  (ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

  (ค) ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัท เช่น การเปิดบัญชี การบริหารจัดการ การดําเนินงาน การชําระเงิน การชําระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสือติดต่อกับบริษัทและ

  (ง) ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับบริษัท เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสํารวจ หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ท่านเข้าร่วม กิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษัท

  ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของกรรมการของลูกค้าซึ่งบริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ได้แก่

  (ก) ข้อมูลชีวภาพ (ได้แก่ ระบบจดจําใบหน้า ลายนิ้วมือ)

  (ข) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล

  (ค) ประวัติอาชญากรรม

  (ง) เชื้อชาติและศาสนา

 2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  2.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทจําเป็นต้องได้รับความยินยอม

  บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมของท่านเพื่อ

  (ก) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก

  (ข) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ระบบจดจําใบหน้า ลายนิ้วมือ เพื่อการเข้าถึงสถานที่ การ สมัครใช้บริการ และการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล

  2. ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล เพื่อการอํานวยความสะดวกในการ ให้บริการแก่ท่าน

  3. ประวัติอาชญากรรม เพื่อการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานที่กํากับดูแล

  4. ศาสนาเพื่อการอํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ท่าน

  5. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจําตัว (เช่น ศาสนา) เพื่อการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล

  (ค) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่อาจจะไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอม

  ในกรณีที่หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใดก็ได้ โดยท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัทเพื่อถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านตามความยินยอมของท่านก่อนที่จะขอถอน

  2.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจดําเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ(1) เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สําหรับการเข้าทําสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน
  (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  (3) เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ
  (5) ประโยชน์สาธารณะ สําหรับการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐ

  บริษัทจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  ลูกค้าบุคคลธรรมดา

  (ก) การติดต่อกับท่านก่อนที่ท่านจะเข้าทําสัญญากับบริษัท

  (ข) การประมวลผลคําขอเปิดบัญชี การดํารงบัญชี และการดําเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การประมวลผลคําขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภัณฑ์ การ ประมวลผลธุรกรรมของท่าน การออกรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชี (account statement) และการดําเนินการและการปิดบัญชีของท่าน

  (ค) การให้บริการแก่ท่าน เช่น วางแผน/ที่ปรึกษาทางการเงิน บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ปรึกษาการลงทุน การให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ การค้าตราสารอนุพันธ์ นายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การให้คําปรึกษาด้านตราสารอนุพันธ์ และการจัดการ กองทุนตราสารอนุพันธ์ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นครั้ง คราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้

  (ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของ บุคคลภายนอก) เป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้

  (จ) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท และการบริหารจัดการบัญชีที่ท่านมีอยู่กับบริษัท

  (ฉ) การป้องกันลูกค้าจากข้อจํากัดบางประการ (เช่น การป้องกันผู้สูงอายุจากการเข้าทําธุรกรรมบางประเภทด้วยตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสียหาย)

  (ช) การดําเนินการตามคําสั่งของท่าน หรือการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน และการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของท่าน

  (ซ) การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทําความรู้จักลูกค้า (know- your-customer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบและคัดกรองอื่น ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจําเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

  (ฌ) การป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกํากับดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

  (ญ) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คําสั่ง คําแนะนํา และการร้องขอจาก หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือ หน่วยงานกํากับดูแล (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ ไทย) จํากัด บริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสรรพากร

  (ฎ) การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการดําเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัทที่อาจจําเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

  (ฏ) การจัดการหรือการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ

  (ฐ) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก

  (ฑ) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่านเกี่ยวกับบริการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นครั้งคราว

  (ฒ) การทําวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  (ณ) การจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมบริษัทของบริษัท

  (ด) การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การติดตาม ทวงถามจํานวนเงินใด ๆ ทั้งหมดที่ติดค้างต่อบริษัท

  (ต) การอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะดําเนินการโดยผู้สอบบัญชี หรือการรับบริการที่ปรึกษากฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายที่แต่งตั้งโดยท่านหรือบริษัท และ

  (ถ) การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของบริษัทภายใต้สัญญาใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ หรือภายใต้สัญญาที่บริษัททําหน้าที่เป็นตัวแทน

  ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านจําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท หรือการเข้าทําสัญญากับท่าน ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการร้องขอ บริษัทอาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน (หรือไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่านต่อไป)

  ลูกค้านิติบุคคล

  (ก) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท อาทิ ด้วยการตอบข้อซักถามระหว่างบริษัทกับท่าน

  (ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น การตรวจสอบตัวตนของท่านและสถานะลูกค้า การตรวจสอบสถานะ หรือการตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอื่น ๆ หรือการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับท่านและลูกค้า (รวมถึงการตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐ และ/หรือที่เป็นทางการซึ่งเปิดเผยเป็นการทั่วไป ตามที่กฎหมายกําหนด) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและลูกค้า การออกคําขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเข้าทําสัญญากับท่านหรือลูกค้า

  (ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น การดํารงและปรับปรุงรายชื่อ/รายนามลูกค้า (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) การจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่าน

  (ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดําเนินการ และการบริหารความสัมพันธ์ (ทางสัญญา) กับลูกค้า อาทิ ด้วยการทําธุรกรรมและดําเนินการตามคําสั่งสําหรับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ การประมวลผลการชําระเงิน การดําเนินกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่งและการส่งมอบ การให้บริการสนับสนุน

  (จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การทําวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสํารวจ และการรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และผลการดําเนินงานของท่านหรือของลูกค้า การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์และบริการ

  (ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและดํารงรหัสและข้อมูลส่วนตัวสําหรับท่าน การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่บริษัทได้อนุญาตให้ท่านเข้าถึงได้ การถอนบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (inactive accounts) การดําเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดําเนินไปได้ และการช่วยให้บริษัทสามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และการดูแลให้ระบบของบริษัทมีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การดําเนินงาน และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  (ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริต

  (ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับสัญญาของบริษัท การกําหนด การใช้ หรือการต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  (ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรมหรือการทุจริต

  (ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร เช่น การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง และแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแลที่มีผลบังคับใช้

  (ฎ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ และการ ตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรือศาล

  (ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจต่อท่าน กิจกรรมต่าง ๆ การเสนอบริการใหม่ การทําการสํารวจ

  (ฐ) การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวางแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน

 3. วิธีการที่บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

  ลูกค้าบุคคลธรรมดา

  3.1 กลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

  เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) บริษัทอาจจําเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรืออนุญาตให้บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮล ดึงส์ จํากัด (มหาชน) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถดูรายชื่อบริษัทและขอบเขตของกิจกรรมภายในกลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ได้ที่ www.cgholdings.co.th

  3.2 ผู้ให้บริการของบริษัท

  บริษัทอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามของบริษัท หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง (ก) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) ตัวแทนการวิจัย (ค) ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ (ง) ตัวแทนการสํารวจ (จ) ตัวแทนด้านการตลาด สื่อโฆษณาและการติดต่อสื่อสาร (ฉ) ผู้ให้บริการชําระเงิน และ (ช) ผู้ให้บริการด้านธุรการและการดําเนินงาน

  ในการให้บริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จําเป็นในการให้บริการโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ และบริษัทจะขอให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด บริษัทจะดําเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่บริษัททํางานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย

  3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

  บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่กระทําการในนามของท่าน หรือเกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่ท่านได้รับจากบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับมอบอํานาจตัวกลาง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์) ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market counterparties) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (global trade repositories) ที่บริษัททําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน และที่ท่านอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  3.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต

  ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจจะจําเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล อนุญาโตตุลาการ หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือ บุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยหรือการโอนนั้นจําเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือ เพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

  3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ

  บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทที่เกี่ยวกับบริการด้านการตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ่งช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ต่าง หรือ จัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย โดยผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวจะต้องปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  3.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้

  บริษัทอาจมอบ โอน หรือแปลงหนี้ สิทธิ หรือภาระผูกพันของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาใด ๆ ที่เข้าทําระหว่างท่านกับบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  3.7 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ

  บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรือบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนของบริษัท ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ในทํานองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจําหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของบริษัท ซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ลูกค้านิติบุคคล

  บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลหรือบุคคลที่กระทําแทนท่านกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น เช่น บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่บริษัทจ้าง (เช่น บริษัท ฟรี วิลล์ โซลูชั่น จํากัด, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จํากัด, บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เป็นต้น) ในบางสถานการณ์ บริษัทแบ่งปันข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล อนุญาโตตุลาการ หน่วยงาน กํากับดูแล หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าการแบ่งปันนั้นจําเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือ เพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

  เมื่อบริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก บริษัทจะดําเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด

 4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ

  บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเครื่องแม่ข่ายที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ (Server located overseas) ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้ดําเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทําให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 5. ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จําเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากมีความจําเป็นตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้

 6. ข้อมูลที่สําคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  6.1 คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

  หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านโดยการใช้คุกกี้ คุกกี้คือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหนึ่งซึ่งนํามาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือเพื่อจดจําการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ

  อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธการติดตามโดยคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานท่านลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจํากัด

  6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยผู้เยาว์

  บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับผู้เยาว์ และบริษัทจะประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้เยาว์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองในกรณีที่จําเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ถ้าท่านเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถซึ่งประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับบริษัท ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านก่อนที่จะติดต่อบริษัทหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ถ้าบริษัททราบว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองในกรณีที่จําเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที หรือ ยังคงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปถ้าหากมีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่อนุญาตให้บริษัทกระทําการดังกล่าวได้

  6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

  หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ อาทิ คู่สมรสและบุตรของท่าน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ผู้แนะนํา บุคคลอ้างอิง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้น ท่านรับรองแก่บริษัทว่าท่านมีอํานาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หากจําเป็น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

 7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  (ก) การเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่าน

  (ข) การโอนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานหรือบริษัทอื่น ๆ ได้

  (ค) การคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้

  (ง) การลบหรือทําลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดําเนินการลบหรือทําลาย หรือดําเนินการให้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

  (จ) การจํากัด: ท่านมีสิทธิจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทไม่จําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป

  (ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านมีสิทธิขอให้มีการดําเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

  (ช) การถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนด หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

  (ซ) การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอํานาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัททําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว บริษัทขอแนะนําให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตาม ข้อกําหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่ www.pi.financial เป็นระยะ ๆ โดยบริษัทจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบหรือขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากบริษัทมีความจําเป็นโดยกฎหมายที่จะต้องทําการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 9. รายละเอียดการติดต่อบริษัท

  หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัย หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่

  (ก) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)

  • 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17,18, 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
  • เบอร์โทรศัพท์ 0-2205-7000

  (ข) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • E-Mail: DPO@pi.financial
  • เบอร์โทรศัพท์ 0-2205-7111