เอกสาร

ใบคำร้องต่างๆ

ใบมอบอำนาจ
ใช้สำหรับมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรมกับทางบริษัทฯ แทนผู้เปิดบัญชี
ใบคำขอใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต (ภาษาไทย)
ใช้สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
Self Declare
ใช้สำหรับการทำ Self Declare
แบบฟอร์ม FATCA & CRS 01 สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
แบบฟอร์ม FATCA สําหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล
แบบฟอร์ม FATCA (สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล)
บบฟอร์ม CRS สําหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล
แบบฟอร์มรับรองตนเองเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ
KYC/CDD - Suit Test for Individual (Fund)
แบบฟอร์มการทบทวน KYC/CDD - Suit ของลูกค้ากองทุน(บุคคล)
KYC/CDD - Suit Test for Juristic (Fund)
แบบฟอร์มการทบทวน KYC/CDD - Suit ของลูกค้ากองทุน(นิติบุคคล)
Amendment
แบบฟอร์มใช้ในการแก้ไขข้อมูลในระบบ Fund connext
Form W-8BEN
สำหรับลูกค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจเข้าข่ายเป็นพลเมืองสหรัฐฯ แต่ยืนยันว่ามิใช่พลเมือง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันตน
Form W-8BEN-E
สำหรับนิติบุคคลที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจเข้าข่ายเป็นพลเมืองสหรัฐฯ แต่ยืนยันว่ามิใช่พลเมืองสหรัฐ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันตน
Form W-9
สำหรับลูกค้าที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ
แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เข้า Issuer Account via Subscripion
หนังสือให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์สำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์
ใช้สำหรับให้ผู้ปกครองให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์สำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญาต่อท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ใช้สำหรับแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาต่อท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ใช้สำหรับแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีเพิ่ม
ข้อตกลงการใช้บริการและเอกสารรับทราบความเสี่ยง Meta Trader 4
ใบคำขอเปลี่ยนแปลง ยกเลิกข้อมูลบริการ MT4
ข้อตกลงการใช้บริการ Meta Trader 5 (MT5)
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการลงทุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แบบคำขอใช้ Multi Account ผ่านโปรแกรม Streaming
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านลูกค้า
สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หนังสือยืนยันคุณสมบัติผู้ลงทุนตามคำนิยามของผู้ลงทุนรายใหญ่
เอกสารรับทราบความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกู้ยืมเงินในลักษณะ Sell and Buy Back
ขั้นตอนการทำ PDPA
สัญญา Block Trade สําหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา Fractional DR-DRx
ใบคำขอเปลื่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา/ยกเลิกข้อมูลบริการ
ใช้สำหรับขอเปลื่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา (เริ่มใช้ 1 ก.พ. 66)
ใบคำขอเปลื่ยนแปลงข้อมูลลูกค้านิติบุคคล/ยกเลิกข้อมูลบริการ
ใช้สำหรับขอเปลื่ยนแปลงข้อมูลลูกค้านิติบุคคล (เริ่มใช้ 1 ก.พ. 66)
สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

ใบคำขอข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์
ใบคำขอถอนเงิน
ใช้สำหรับการแจ้งการถอนเงิน
ใบคำขอฝากเงิน
ใช้สำหรับการแจ้งการฝากเงิน
ใบแจ้งการตัดเงินผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
ใช้สำหรับแจ้งการตัดเงินผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เพื่อนำไปซื้อขายหลักทรัพย์
ใบ Pay-In สำหรับ ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์
ใช้สำหรับชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร
ใบ Pay-In สำหรับ ฝากหลักประกัน
ใช้สำหรับชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร
ใบ Pay-In อื่นๆ
ใช้สำหรับชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร