นักลงทุนสัมพันธ์

ทำความรู้จักและศึกษารายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่เราพร้อมเปิดเผยอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน เพื่อตอบแทนความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนทุกคน
banner

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทของเราให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีโดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวม รวมถึงการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน คณะผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานทุกระดับและทุกภาคส่วนต่างเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกรอบนโยบายและแนวทางดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้ธุรกิจของเราเติบโตก้าวหน้าจนสามารถสร้างประโยชน์ทั้งต่อลูกค้า นักลงทุน ผู้คนในสังคม รวมถึงประเทศชาติได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยาว

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงในองค์กรที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต รวมถึงกระตุ้นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
วางมาตรการป้องกันการรับสินบนที่อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
หล่อหลอมและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริตและตระหนักถึงผลเสียที่ตามมาของการคอร์รัปชัน
กำหนดให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินไป อย่างโปร่งใส เป็นธรรมและถูกต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบข้อบังคับในทุก ๆ ขั้นตอน
จัดทำและเผยแพร่รายงานทางการเงินและการบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความโปร่งใสขององค์กร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการด้านการกุศลและการบริจาคเงินของบริษัทเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้
เปิดโอกาสและมีช่องทางให้พนักงานในองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันได้
เสริมสร้างให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักของความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อทำงานร่วมกับผู้อื่น และสนับสนุนให้เข้าร่วม กิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันต่าง ๆ ที่จัดโดยบริษัท สมาคมหอการค้า และหน่วยงานด้านการกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บังคับใช้นโยบายการงดรับหรือให้ของขวัญและ ของกำนัล การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองต่าง ๆ รวมถึงเงินและสิ่งของที่มีมูลค่าเกินกว่าที่บริษัทกำหนดหรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
banner

รายงานประจำปี 2565

รายงานประจำปี

Annual Report 2022
Annual Report 2021
Annual Report 2020
Annual Report 2019
Annual Report 2018

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของเรา สามารถติดต่อมาที่อีเมล ir@pi.financial ทีมงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ จะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุด