การปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR

Published
01 April 2024 12:00
Share this article:
banner image

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.8/2567 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 17) โดยห้ามบริษัทหลักทรัพย์ให้บริการใด ๆ ที่จะทำให้ผู้ลงทุนไทยได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ Non-Voting Depositary Receipt (“NVDR”) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังนี้

  1. ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้บริการ ซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยน หลักทรัพย์เป็น NVDR ได้เฉพาะกับลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ของลูกค้าทุกรายทุกทอดที่ไม่มีสัญชาติไทยเท่านั้น เว้นแต่กรณีการได้มาตามสิทธิที่เกิดจากการถือครอง NVDR ซึ่งลูกค้ามีอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ หรือ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล ซึ่งรวมถึงการได้มาทางมรดก
  2. ในกรณีที่เป็นการให้บริการกับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ผู้รับฝากต่างประเทศ หรือผู้ที่ใช้บริการเพื่อบุคคลอื่น ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แจ้งลูกค้าดังกล่าวถึงข้อจำกัดการให้บริการตาม1) และดำเนินการให้ลูกค้าดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้รับประโยชน์ทุกรายทุกทอดที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ NVDR ที่มีสัญชาติไทยต่อผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นำส่งข้อมูลผู้ลงทุนไทยที่ถือครอง

ทั้งนี้ ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ ฯ จึงได้ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขาย NVDR ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงโดยสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวคือการกำหนดห้ามมิให้บริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ (บริษัทหลักทรัพย์) ส่งคำสั่งซื้อ NVDR ให้ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนไทย และกำหนดให้มีมาตรการตรวจสอบจำกัดเฉพาะผู้ลงทุนต่างชาติเท่านั้นที่สามารถซื้อ NVDR ได้ รวมถึงปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือ NVDR โดยกำหนดให้ Thai NVDR ต้องเปิดเผยรายชื่อผู้ถือ NVDR ตั้งแต่ 0.5% แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย (เช่นเดียวกับการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนฯ) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ผ่าน NVDR ได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ กำหนด ทางบริษัทหลักทรัพย์ พายจึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ภายหลังจากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะดำเนินการ ห้ามผู้ลงทุนไทยซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่มีผลทำให้มีหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น

ในกรณีที่ผู้ลงทุนไทยมีการซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่ทำให้มี NVDR เพิ่มขึ้น ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนหลักทรัพย์ NVDR ดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเว้นแต่กรณีการได้มาตามสิทธิที่เกิดจากการถือครอง NVDR ซึ่งลูกค้ามีอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ หรือ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล ซึ่งรวมถึงการได้มาทางมรดก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข่าวล่าสุด

arrow
arrow