Pi STOCK UPDATE : TRUE (HOLD : FAIR PRICE Bt7.23)

Published
07 August 2023
Share this article:

" ยังอีกไกลกว่าจะมีกำไรที่มั่นคง "

เราคงคำแนะนำ "ถือ" แต่ลดมูลค่าพื้นฐานลง 8% เป็น 7.23 บาท อิง 9.0xEV/EBITDA’23E (ค่าเฉลี่ย 10 ปีของกลุ่ม) ขาดทุนปกติไตรมาส 2/23 อยู่ที่ 2.9 พันล้านบาท (-216% YoY) ฉุดจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีพิเศษครั้งเดียวจำนวน 1.8 พันล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบูรณาการอื่น ๆ การประชุมนักวิเคราะห์ให้บรรยากาศเชิงบวก ผู้บริหารมั่นใจว่าจะไม่มีการตัดบัญชีก้อนใหญ่อีก แต่อาจมีต้นทุนเกี่ยวกับการบูรณาการในกรอบ 1.0-1.5 พันล้านบาท ผู้บริหารได้ปรับเป้าการเติบโตของ EBITDA เพื่อสะท้อน upside จากการประหยัดต้นทุนและภาพรวมอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น แต่เรามองว่ายังอีกไกลกว่าที่ TRUE จะมีกำไรที่มั่นคง กระทั่งอาจจะเผชิญ downside จากต้นทุนการลงทุนในการประมูลคลื่น 3500 MHz ที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย เราจึงยังแนะนำ ADVANC ("ซื้อ" มูลค่าพื้นฐาน 249 บาท อิงเป้าหมาย EV/EBITDA’23E: 9.5x) เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มโทรคมนาคมไทย

การประชุมนักวิเคราะห์

• ผู้บริหารรับรู้ดีว่า TRUE อาจเผชิญกับต้นทุนการบูรณาการเพิ่มเติม (การบูรณาการด้านโครงข่าย ค่าเสื่อมและตัดจำหน่าย (D&A) ระหว่าง TRUE และ DTAC ฯลฯ) ในกรอบ 1-1.5 พันล้านบาท ซึ่งอาจฉุดให้บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่อง เราจึงประเมินว่า TRUE จะขาดทุนต่อไปถึงปี 2024

• บริษัทได้ปรับเพิ่มเป้าหมาย EBITDA ปี 2023 สู่กรอบการเติบโตระดับ "ต่ำถึงปานกลาง" เพิ่มเดิมที่ "ทรงตัวถึงต่ำ" แม้รายได้บริการยังทรงตัว YoY แต่การเติบโตของ EBITDA จะได้แรงหนุนจากค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (OPEX) ที่ลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร (SG&A) และภาพรวมอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น ขณะที่เราประเมินว่า EBITDA จะโตในกรอบล่าง หรือ 3% YoY

• ผู้บริหารเลี่ยงที่จะให้รายละเอียดต่อประเด็นที่ว่าจะต่อสัญญาเช่ากับ DIF ต่อไปหลังปี 2033 หรือไม่ ทั้งนี้ ผู้บริหารระบุว่าบริษัทจะปลดระวางเสาสัญญาณที่ทับซ้อนกัน ในพื้นที่ที่เสาสัญญาณของ DIF และ TRUE ตั้งอยู่ใกล้กัน เพื่อลด OPEX ลง แต่ TRUE ยังจะจ่ายเงินเต็มจำนวนให้กับ DIF ไปจนถึงปี 2033 และแบกรับต้นทุนเมื่อมีการปลดระวางเสาสัญญาณ

• อย่างไรก็ดี บริษัทให้รายละเอียดว่าจะใช้หุ้นกู้ 2.80 แสนล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปรับฐานหนี้ระยะกลางที่มีอยู่ โดยจะเป็นการออกหุ้นกู้ในระดับของบริษัทแม่ เพื่อใช้ประโยชน์จากเรตติ้งใหม่ระดับ A+ (ก่อนควบรวม TRUE มีเรตติ้งที่ BBB+)